Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Breinpower

E-mail: info@brein-power.nl

Website: https://www.brein-power.com

Definities

1.  Breinpower, gevestigd te Emmern onder KvK nr. 01161860.

2. Klant: degene met wie Breinpower een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Breinpower en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Breinpower.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Breinpower hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

overeengekomen.

2. Alle prijzen die Breinpower hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan

Breinpower te allen tijde wijzigen.

3. Voor een dienstverlening door Breinpower staat een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken.

4. Breinpower is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Breinpower heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Breinpower prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

7.  De prijs voor een traject wordt vooraf betaald of na de eerste sessie.

8.  In geen enkel geval is er recht op teruggave van het te betalen bedrag van een coaching/hypnose traject.

9.  Een afspraak dient 48 uur van te voren afgezegd te worden. Anders is 100% verscshuldigd.

Betalingen en betalingstermijn

1. Breinpower verlangt het te betalen bedrag voor het traject voor aanvang van het traject of na de eerste sessie.

2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Breinpower de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3. Breinpower behoudt zich het recht voor om na een sessie onmiddellijke betaling dan wel

een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Breinpower gerechtigd de wettelijke rente van 2%

per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een

gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Breinpower.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Breinpower zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Breinpower op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Breinpower, dan is hij nog steeds

verplicht de afgesproken prijs aan Breinpower te betalen. Besluit de klant zelf om te stoppen met het afgesproken traject dan is er geen recht op restitutie.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan het virtuele maagband programma online gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden zonder voorwaarde:

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

zodra de consument toegang heeft tot de digitale inhoud via internet.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@brein-power.nl.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Breinpower te verrekenen

met een vordering op Breinpower.

Verzekering

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Breinpower

enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Breinpower voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit.

2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na betaling van het traject.


 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Breinpower tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Breinpower tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Breinpower.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Breinpower de betreffende bescheiden.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Breinpower en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur

van maximaal 4 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Dit is geen fatale termijn. Er kan in overleg van worden afgeweken.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet opzeggen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Breinpower tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Breinpower

geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

2. Indien een klacht betrekking heeft op een lopend traject, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat

Breinpower gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Breinpower een overeenkomst aangaat met een klant, dan de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Breinpower verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Breinpower

1. Breinpower is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Breinpower aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit

uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Breinpower is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of emotionele schade.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Breinpower vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89

van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Breinpower toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding

niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Breinpower niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat Breinpower in verzuim is.

3. Breinpower heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Breinpower kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Breinpower in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Breinpower kan worden toegerekend in een van de

wil van Breinpower onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van

Breinpower kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Breinpower 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Breinpower er weer aan kan voldoen.


 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Breinpower is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van

de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Breinpower is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Breinpower zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Breinpower.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Breinpower bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Breinpower is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2021.